• 24 november 2017
  • 20:30
  • Dorpshuis Oan it Far

Wurklist:

1. Iepening
2. Oantekens foarige gearkomste
3. Ynkommen stikken en meidielings
4. Jierferslach skathalder
5. Ferslach kaskommisje
6. Oanwizens kaskommisje oare jier
7. Jierferslach skriuwer
8. Bestjoersferkiezing. Ofgeand en wer kiesber:
B. de Vries en Y. Kamstra

9. Ferlotting
10. Omfraach
11. Sluten