• 30 november 2019
  • 20:00
  • Dorpshuis Oan it Far

Aanvang: 20.00 uur
Entree: 17,50 Freonen/CJP 15,50 

Raze om protters Hear my, sjoch my!

Yn it libben fan Doede is in soad feroare. Sunt in pear wiken sit er thus, mei syn mem dy’t fersoarging nedich hat. Der is gjin plak mear foar him by de sosjale wurkpleats en syn passy foar de dowesport driget foar him unbetelber te wurden. Foar Doede is de maat fol. Hy komt yn aksje en easket in poadium: Hy wol tiid en oandacht foar syn libben, foar wat hy wichtich fynt. 

Yn Raze om protters nimt Doede it publyk mei yn syn wrald, yn syn dreamen, lans de paden fan syn unfrede, iensumheid en langstmes. It is in stik oer unfrede, mar ek in stik fol humor en tragyk. It giet oer dy butensletten fiele, omt it liket oft de wrald net foar dy makke is. Hoe bliuwsto dan oerein?

Eelco Venema skreaut en regissearret Raze om protters.  Hy is by Tryater bekend as spiler, mar yntusken hat hy ek tal fan stikken skreaun. Rooftop Memories, dat te sjen wie yn Theater Bellevue yn Amsterdam, kaam fan syn hn. In pear jier lyn skreau hy mei oan de Liwwadder tfiering fan Discopigs; mear resintlik skreau hy So happy together. Fierder skreau Eelco mei oan Wa oerlibbet de skries en Doarp Europa.

tekst en regy: Eelco Venema
spilers: Raymond Muller, Mads Wittermans, Aly Bruinsma  en Sonia Zwolska
foarmjouwing: Marieke Veenstra