Op vrijdag 22 november is de jaarlijkse ledenvergadering van onze ijsclub.

Aanvang om 20:30 uur in Dorpshuis Oan it Far

Punten
1. Opening
2. Aantekeningen vorige vergadering
3. Binnengekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag pemnningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Aanwijzing kascommissie
7. Jaarverslag 
8. Bestuursverkiezing – aftredend en herkiesbaar: P. de Boer
9. Verloting
10. Rondvraag
11. Sluiting. 

Facebooktwittermail