Door trieste omstandigheden gaat het komende toneelstuk niet door.

Troch in tragysk ungelok yn e famylje van ien fan us spilers kinne wy ut respekt en fertriet spitigernoch us toanielstik Spikers mei koppen net foar jim spylje op 2 maart oansteande. Wy freegje begrip foar de situaasje.

Ut namme fan de toanielferiening De Spegel.

Facebooktwittermail
%d bloggers liken dit: