Er kan weer gehaakt worden in het dorpshuis

Op dinsdag 6 februari is er weer een haakavond in het dorpshuis. We starten om 20 uur, neem je eigen haakwerk mee! Kun je nog niet haken, maar wil je het wel leren, er zijn altijd ervaren haaksters aanwezig om je op weg te helpen! Toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening.

Facebooktwittermail

Afscheid van een vertrouwd dorpsbeeld

Hjirby wolle we jimme utnoegje foar in emosjoneel mar dochs definityf ofskie fan de trekker mei karre t it ald papier fermidden fan de Jutryp-Hommerts. We doche dit troch it utswaaien fan de leste noch wurksumme kombinaasje fan Pier Nauta en fan syn (ald) bestjoerder Siep Hoekstra. We ferwachtsje jimme op sneon 3 febrewaris om 9.30 oere bij de aldpapierkontainers.

Programma:
– 9.30 oere it leegjen fan de leste karre yn de papiercontainer.
– 10.00 oere nei it doarpshus foar kofje mei in stikje oranjekoek.
– 10.15 oere lytse werom- en foarutblik

p.s. Tink der al om dat jimme eigen ald papier wol efkes op tiid en kreas ynpakt buten stiet. Jimme hawwe fansels wol in foarbyld funksje!

Groetnis, De organisaasje.

Facebooktwittermail