Hjirby wolle we jimme utnoegje foar in emosjoneel mar dochs definityf ofskie fan de trekker mei karre t it ald papier fermidden fan de Jutryp-Hommerts. We doche dit troch it utswaaien fan de leste noch wurksumme kombinaasje fan Pier Nauta en fan syn (ald) bestjoerder Siep Hoekstra. We ferwachtsje jimme op sneon 3 febrewaris om 9.30 oere bij de aldpapierkontainers.

Programma:
– 9.30 oere it leegjen fan de leste karre yn de papiercontainer.
– 10.00 oere nei it doarpshus foar kofje mei in stikje oranjekoek.
– 10.15 oere lytse werom- en foarutblik

p.s. Tink der al om dat jimme eigen ald papier wol efkes op tiid en kreas ynpakt buten stiet. Jimme hawwe fansels wol in foarbyld funksje!

Groetnis, De organisaasje.

Facebooktwittermail
%d bloggers liken dit: