Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging van Dorpsbelangen  Jutrijp Hommerts verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere belanghebbende.

Indien u lid wordt of bent van de vereniging van dorpsbelangen Jutrijp- Hommerts, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging van dorpsbelangen  Jutrijp-Hommerts verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke;
  Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de ledenadministrateur, bereikbaar via doarpsbelangjutrijphommerts@gmail.com

 

 1. Welke gegevens verwerkt de vereniging van dorpsbelangen Jutrijp-Hommerts en voor welk doel;

2.1   In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a)  voor- en achternaam
b)  adresgegevens eventueel postadres
c)   e-mailadres,  IBAN /bankrekeningnummer

2.2  De  vereniging van dorpsbelangen Jutrijp-Hommerts  verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)  uw naam, adres  en e-mailadres worden gebruikt voor contact  over het   lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, donaties, voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van uw verkregen informatie.
b)  uw naam, adresgegevens en e-mailadres  worden  gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over of van de vereniging van dorpsbelangen Jutrijp-Hommerts;
c)  uw naam, adres, IBAN/bankrekeningnummer en e-mailadres  worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
d)  uw naam en adres worden gebruikt voor de verspreiding van de dorpskrant.  De lijsten  die de bezorgers hiervoor gebruiken, worden na bezorging direct vernietigd.

 

 1. Bewaartermijnen
  De vereniging van dorpsbelangen Jutrijp-Hommerts verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 2. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de vereniging van dorpsbelangen Jutrijp-Hommerts passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten.

5.1     Via de ledenadministratie van de vereniging van dorpsbelangen Jutrijp-Hommerts kunt u  een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging van dorpsbelangen Jutrijp-Hommerts zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien u een klacht wilt indienen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie doarpsbelangjutrijphommerts@gmail.com

6 Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.jutrijphommerts.nl  bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacy verklaring te bekijken.